circa

 畅通词汇 
['sɜːkə]   ['sɜːrkə]  
 • prep. 大约
new

circa的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

prep. (介词)
 1. 大约
 2. <拉丁>大约于
 3. 大概是在…
 4. 前后
adv. (副词)
 1. 大约
 2. 前后
 3. 大概
 4. 近于
 5. 近似
n. (名词)
 1. 奇尔卡(音译名)

circa的用法和样例:

例句

用作介词 (prep.)
 1. She was born circa 1060 and died in 1118.
  她约生于一零六零年,卒于一一一八年。
 2. In summer, circa 1470 BC, Santorini exploded.
  大约在公元前1470年夏天,圣多里尼火山爆发了。
 3. Pharaoh Khufu began the first Giza pyramid project, circa 2550 B.C.
  大约在公元前2,550年,胡夫法老开始他的首个金字塔项目。
今日热词
目录 附录 查词历史