scut

 畅通词汇 
[skʌt]   [skʌt]  
 • n. 短尾
 • n. 可鄙的人
new

scut的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 短尾(兔、鹿),短尾兽
 2. <口>可鄙的人,小人,可鄙的家伙(青少年和大学生用语)
adj. (形容词)
 1. 短小的,短尾的
v. (动词)
 1. 缩短

英英释义

Noun:
 1. a short erect tail

今日热词
目录 附录 查词历史