raccoon

 畅通词汇 
[rə'kuːn]   [ræ'kuːn]  
 • n. 浣熊;浣熊的毛皮
new

raccoon的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. (北美)浣熊(Procyon lotor)
 2. 浣熊毛皮
 3. 莞熊
 4. 莞熊的毛皮

英英释义

Noun:
 1. the fur of the North American racoon

 2. an omnivorous nocturnal mammal native to North America and Central America

raccoon的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. The dog chased the raccoon up a tree.
  这只狗把浣熊追赶到了树上。
 2. The raccoon's body is covered with hair.
  浣熊全身是毛。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史