choose up

 
       
  • n. 择定对阵双方的球员
new

choose up的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. form sides, as for a game

choose up的用法和样例:

例句

  1. Let's choose up and play ball.
    咱们分成两队开始赛球吧。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史