make fun of

 
[meɪk fʌn əv]   [meɪk fʌn əv]  
 • 取笑; 拿 ... 开玩笑
new

make fun of的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

参考翻译

 • 开玩笑,捉弄

make fun of的用法和样例:

例句

 1. They made fun of his funny voice.
  他们拿他的怪嗓音取笑。
 2. It's cruel to make fun of a blind man.
  取笑一个瞎子是残忍的。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史