add up to

 
[æd ʌp tu]   [æd ʌp tu]  
 • 合计达

add up to的用法和样例:

例句

 1. The donation aggregated to $10,000.
  捐款合计达一万美元。

词汇搭配

add up to的详细讲解:

词义辨析

add,add to,add...to,add up to
 • 都是add的固定搭配词组。
 • add作“加,增加”解时,既可作及物动词,又可用作不及物动词;作“又说,补充说”解时,与直接或间接引语连用。
 • add to意为“增添,增加,增进”。
 • add...to意为“把......加到......”,是把前一项加到后一项之后或之中。
 • add up to意为“加起来总共是/累计得”,该短语不用于被动语态。
 • add up to的相关资料:

  近反义词

  【近义词】

  临近单词

  今日热词
  目录 附录 查词历史