ya

 常用词汇 
[jə]   [jə]  
 • pron. <口>你(=you)
 • abbr. 偏航轴(=yaw axis);年轻人(=young adult)
new

ya的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

pron. (代词)
 1. 年轻人
 2. 你(写出来仅为给人某种深刻的印象)
abbr. (缩略词)
 1. =yaw axis 偏航轴
 2. yaw axis 偏航轴
 3. young adult 年轻人(十三至十九岁的青少年)
n. (名词)
 1. 还有一个

ya的用法和样例:

例句

用作代词 (pron.)
 1. Come over here I got something to show ya.
  到这来我让你看样东西。
今日热词
目录 附录 查词历史