unhand

 
[ˌʌn'hænd]     [ˌʌn'hænd]    
  • v. 将 ... 放掉; 由 ... 放掉
unhanded unhanded unhanding unhands
new

unhand的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. remove the hand from

今日热词
目录 附录 查词历史