tininess

 
['taɪnɪnɪs]   ['taɪnɪnɪs]  
 • n. 极小;微小
new

tininess的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. the property of being very small in size;

  "hence the minuteness of detail in the painting"

tininess的用法和样例:

例句

 1. He realized the world's tininess in his deep soul.
  在他心灵的深处他体会到世界的渺小。
 2. He realized the tininess of the world from the depth of his soul.
  2.;在他心灵的深处他体会到世界的渺小。
 3. We asked Tini to stand in front of her paintings of Master for us to take a picture, before saying good-bye to her.
  我们请娣妮在师父画前让我们拍照后,向她道别。
 4. The theory calculation of hydroxyl preferential absorption for Ti on TiNi alloy surface is completed by DVM- Xa.
  通过基于密度泛函理论的离散变分Xa方法的理论计算,确定了在TiNi合金表面,羟基会优先与Ti吸附。
 5. Both the maximum recovery stresses of TiNi and TiNiCu alloys increase with increasing prestrain level.
  结果表明: 二元与三元合金在一定温度范围内的最大回复力随着预应变的增大而升高, 但是当预应变达到或超过其最大可恢复变形极限时最大回复力反而减小。
 6. Ko te kupu tenei a Ihowa, Ahakoa tino kaha ratou, ahakoa tini, heoi ka tapahia ratou, ka pahemo ia.
  耶 和 华 如 此 说 : 尼 尼 微 虽 然 势 力 充 足 , 人 数 繁 多 , 也 被 剪 除 , 归 于 无 有 。

tininess的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史