lachrymatory

 
['lækrɪmətərɪ]     ['lækrəməˌtoʊrɪ]    
  • n. 泪壶
  • adj. 泪的;催泪的
new

lachrymatory的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. relating to or prompting tears

lachrymatory的用法和样例:

词汇搭配

lachrymatory的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史