gyrus

 畅通词汇 
['dʒaɪrəs]   ['dʒaɪrəs]  
 • n. 〈解〉脑回
gyri
new

gyrus的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 【解】脑回(形成大脑半球的组织)
 2. 回转
 3. 螺纹

英英释义

Noun:
 1. a convex fold or elevation in the surface of the brain

gyrus的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史