dicing

 
['daɪsɪŋ]     ['daɪsɪŋ]    
  • n. 菱形装饰(切割)
new

dicing的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

动词 dice:
  1. cut into cubes

  2. play dice

dicing的用法和样例:

例句

  1. The meat should be finely diced.
    这块肉必须细细切成小方块。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史