anodizing

 
['ɑnəˌdɑɪzɪŋ]   ['ɑnəˌdɑɪzɪŋ]  
 • n. 阳极氧化
 • 动词anodize的现在分词.
new

anodizing的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

动词 anodize:
 1. coat a metal with an oxide coat

anodizing的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. With Anodizing experience is prior.
  有阳极氧化经验者优先考虑。
 2. The following procedure is for anodizing aluminum parts.
  下面是介绍零部件的铝阳极氧化的流程。

词汇搭配

anodizing的相关资料:

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史