tho

 畅通词汇 
[ðəʊ]   [ðoʊ]  
 • conj. 虽然;可是;但是;仍然
 • adv. 虽然;可是;但是;然而
 • =though.
new

tho的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

conj. (连词)
 1. <口>虽然
 2. 可是
 3. 但是
 4. 仍然
adv. (副词)
 1. 但是
 2. <口>还是
 3. 可是
 4. 不过
 5. 虽然
 6. 然而
_null.
 1. =though

英英释义

Noun:
 1. a branch of the Tai languages

tho的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史