sooting

 
[sʊtɪŋ]     [sʊtɪŋ]    
  • n. (气体渗炭时的)炭黑生成
  • 动词soot的现在分词形式.
new

sooting的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

动词 soot:
  1. coat with soot

今日热词
目录 附录 查词历史