sepulcher

 
['sepəlkə]   ['sepəlkə]  
 • n. 坟墓; 埋葬所
 • =sepulchre(英)
 • vt. <古>埋葬
sepulchered sepulchered sepulchering sepulchers
new

sepulcher的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. a chamber that is used as a grave

sepulcher的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. The scene shifted to a sepulcher.
  镜头转换到一座坟墓。

词汇搭配

sepulcher的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史