protractor

 
[prə'træktə(r)]   [prə'træktər]  
 • n. 量角器;分度规;[解]伸肌
new

protractor的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 分度规
 2. 量角器
 3. 半圆规
 4. 分度器
 5. 拖延者
 6. 【解】伸肌
 7. 【解】牵引肌
 8. 【医】异物取除器
 9. 钳取器
 10. 使延长的人
 11. 测绘者

英英释义

Noun:
 1. drafting instrument used to draw or measure angles

protractor的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. Use your protractor to construct an equilateral triangle.
  用量角器作一个等边三角形。
 2. This compass serves as a protractor.
  这个罗盘可用作分度规。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史