octagon

 畅通词汇 
['ɒktəɡən]   ['ɑːktəɡɑːn]  
 • n. 八边形;八角形
new

octagon的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 八角形
 2. 【几何】八边形
 3. 八角堂
 4. 八角形物
 5. 八角建筑物
 6. 八边形物体
adj. (形容词)
 1. 八边形的

英英释义

Noun:
 1. an eight-sided polygon

octagon的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. The table is not a regular octagon.
  桌子并非规则的八角形形状。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史