long for

 
[lɒŋ fɔː]   [lɔːŋ fɔːr]  
 • 渴望
new

long for的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

参考翻译

 • 渴望…

long for的用法和样例:

例句

 1. They long for a chance to visit Shanghai.
  他们渴望有机会访问上海。
 2. The old sailor longed for life ashore.
  老水手渴望过陆上生活。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史