late day

 
  • 后期
new

late day的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

参考翻译

  • 后期
  • 今晚

late day的用法和样例:

例句

  1. Failure at this late stage is unthinkable.
    在这么一个后期阶段遭到失败简直难以相信。
  2. Miniskirts were in fashion in the late sixties.
    迷你裙在六十年代后期很流行。
今日热词
目录 附录 查词历史