lang

 扩展词汇 
[læŋ]   [læŋ]  
 • abbr. 语言(=language)
new

lang的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

abbr. (缩略词)
 1. 语言(=language)
_null.
 1. Andrew Lang 兰(1844-1912,苏格兰作家)
adj. (形容词)
 1. <苏格兰>长的(=long)
 2. 很久的
 3. 冗长的

lang的用法和样例:

例句

 1. It's a tradition to sing `Auld Lang Syne' on New Year's Eve.
  在除夕唱`美好的往日'是传统风俗。
今日热词
目录 附录 查词历史