kappa

 畅通词汇 
['kæpə]   ['kæpə]  
 • n. 希腊文字母第10个字母
new

kappa的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 希腊文字母之第十个字(相当于英文字母的k)
 2. 卡帕(音译名)
 3. 负唇须节
 4. 考保(音译名)

英英释义

Noun:
 1. the 10th letter of the Greek alphabet

kappa的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史