hang-up

 
       
  • n. <美俚>(尤指个人或感情上遇到的)障碍; 大难题
new

hang-up的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. an emotional preoccupation

  2. an unforeseen obstacle

hang-up的用法和样例:

例句

  1. She's got a real hang-up about her freckles.
    她因生有雀斑而感到十分苦恼。

词汇搭配

hang-up的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史