hammer at

 
['hæmə æt]   ['hæmər æt]  
 • 接连敲打某物
new

hammer at的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

参考翻译

 • 锤击
 • 用锤钉,敲打,连续地用力打(门等)或弹奏(钢琴等)

hammer at的用法和样例:

例句

 1. He was hammering at the keys.
  他在使劲敲击琴键。
 2. This painting came under the hammer at Christie's today.
  这幅画今天由克里斯蒂拍卖行拍卖了。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史