dimensionally

 
[dɪ'menʃənəlɪ]     [də'menʃənəlɪ]    
  • adv. 在尺寸上;在幅员上

dimensionally的用法和样例:

例句

用作副词 (adv.)
  1. The image must be dimensionally correct.
    这付图在尺寸上是正确的。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史