circumvallate

 
[sɜːkəm'væleɪt]     [səkəm'væleɪt]    
  • v. 用城墙围住
circumvallation circumvallated circumvallated circumvallating circumvallates
new

circumvallate的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. surround with or as if with a rampart or other fortification

circumvallate的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史