circularly

 
['səkjələlɪ]     ['səkjələlɪ]    
  • adv. 圆地;圆形地;循环地
new

circularly的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adverb:
  1. in a circular manner

circularly的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史