brushoff

 
[b'rʌʃɔːf]     [b'rʌʃɔːf]    
  • n. 拒绝;断然解雇

brushoff的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
  1. I can't believe that jerk gave me the brushoff!
    我不敢相信那个混蛋竟然拒绝我!

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史