Skye

 畅通词汇 
    
 • n. [动]匐犬(一种猎狐犬)
 • n. 斯凯岛(苏格兰西北部)
new

Skye的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 斯凯岛(在苏格兰西北部)
 2. 【动】匐犬(一种猎狐犬)

Skye的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. Watch the tide come in, and check the weather on Skye.
  观看潮汐请进,并观察斯凯岛的天气。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史