waterproofer

 
['wɔːtəpruːfər]     ['wɔːtəpruːfər]    
  • n. 防水层(防水布;防水材料)
new

waterproofer的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

形容词 waterproof:
  1. not permitting the passage of water

今日热词
目录 附录 查词历史