mineralize

 
['mɪnərəlaɪz]     ['mɪnrəlˌaɪz]    
  • vt. 矿物化;使含矿物;使石化
  • =mineralise(英).
mineralizable mineralization mineralized mineralized mineralizing mineralizes
new

mineralize的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. convert into a mineral substance

  2. transform (a metal) into an ore

今日热词
目录 附录 查词历史