megawatt

 
['meɡəwɒt]     ['meɡəwɑːt]    
  • n. [电]百万瓦特
new

megawatt的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
  1. 【电】百万瓦特(电能计量单位)
  2. 【电】兆瓦(特)(功率的计量单位)
  3. 千千瓦

英英释义

Noun:
  1. a unit of power equal to one million watts

megawatt的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史