duat

 
  • n. 直接用户访问终端

DUAT的用法和样例:

例句

  1. She was thought to be living on the horizon, encircled by the Duat.
    她也认为是居住在地平线上,被Duat环绕。
  2. Zhit yaos god duat let, zhit duax god let ndos, dol zhenb let duat gaox zid yaos nil, yaos nil guas god duat let, yaos nil.
    王角继:不是我杀的,不关我的事,真正的主谋是他,是他指使我的,是他。
今日热词
目录 附录 查词历史