dehumanize

 
[ˌdiː'hjuːmənaɪz]   [ˌdiː'hjuːmənaɪz]  
 • v. 使失去人性
dehumanization dehumanized dehumanized dehumanizing dehumanizes
new

dehumanize的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
 1. deprive of human qualities;

  "Life in poverty has dehumanized them"

 2. make mechanical or routine

dehumanize的用法和样例:

例句

用作动词 (v.)
 1. Torture always dehumanizes both the torturer and his victim.
  严刑拷打往往使施刑者和受刑者都丧失人性。

dehumanize的相关资料:

近反义词

【近义词】
【反义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史