catch at

 
[kætʃ æt]   [kætʃ æt]  
 • vt. 抓住(及时抓住)
new

catch at的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

参考翻译

 • 试图抓住,拼命抓住;急切地去取;很快地接受
 • 接住,碰见

catch at的用法和样例:

例句

用作及物动词 (vt.)
 1. He grasped at every opportunity.
  他抓住每一个机会。
 2. Catch hold of this rope when I throw it to you.
  我把绳子扔给你时,抓住它。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史