bilingualism

 
[baɪ'lɪŋgwəlɪzəm]   [baɪ'lɪŋgwəlɪzəm]  
 • n. 习用两种语言;能用两种语言
new

bilingualism的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 习用两种语言
 2. 能用两种语言
 3. 双语现象
 4. 双语能力指能说两国语言的能力
 5. 使用两种语言
 6. 熟谙两种语言(的能力)
 7. 双语

英英释义

Noun:
 1. the ability to speak two languages colloquially

bilingualism的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. We are trying to adopt bilingualism.
  我们正努力推行使用双语。
今日热词
目录 附录 查词历史