autocycle

 
['ɔːtəsɪkl]   ['ɔːtəsɪkl]  
 • n. 摩托车

autocycle的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. Stealing the most valuable goods is autocycle.
  偷过最值钱的物品是摩托车。
 2. My autocycle is in the third bicycle-shed.
  我的摩托车现在放在第三个车棚里。
今日热词
目录 附录 查词历史