adulteress

 
[ə'dʌltərəs]   [ə'dʌltərəs]  
 • n.奸妇
 • =adultress.
new

adulteress是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. a woman adulterer

adulteress的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. Ought a convicted adulteress and her paramour husband to be placed in the highest offices of this free and christian land?
  一个应该判处罪刑的奸妇和她的情人丈夫,难道允许放在这块充满自由,充满信仰的土地上最高层的办公室吗?

adulteress的相关资料:

正版词典

adulteress : 奸妇 ...
在 《外研社英语词典》 中查看更多...

近反义词

【近义词】

互动百科

 • adulteress:adulteress n. 奸妇…

临近单词

目录
应用 附录 查词历史
  今日热词