activize

 
['æktɪvaɪz]     ['æktəˌvaɪz]    
  • vt. 激起(使 ... 行动起来)

activize的用法和样例:

例句

用作及物动词 (vt.)
  1. Language can activize the most stronge motion, and every action.
    言辞能激起最大强烈的情感,促进人的一切行动。

activize的相关资料:

正版词典

activize : 使 ...
在 《医学英语词典》 中查看更多...

近反义词

【近义词】

临近单词

目录
应用 附录 查词历史
    今日热词