acquaintanceship

 
[ə'kweɪntənsʃɪp]   [ə'kweɪntənsʃɪp]  
 • n.相识;相熟;认识
new

acquaintanceship是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. a relationship less intimate than friendship

acquaintanceship的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. The acquaintanceship woulds be a fate.
  相识便是缘份。

acquaintanceship的相关资料:

正版词典

acquaintanceship : 相识 ...
在 《外研社英语词典》 中查看更多...

近反义词

【近义词】

互动百科

 • acquaintanceship:acquaintanceship n. 相识, 相熟…

临近单词

目录
应用 附录 查词历史
  今日热词