acetifies

 
[ə'setɪfaɪ]     [ə'setəˌfaɪ]    
  • vt. 使 ... 醋化; 使 ... 变酸
acetification acetified acetified acetifying acetifies
new

acetify的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. make sour or more sour

  2. turn acidic;

    "the solution acetified"

今日热词
目录 附录 查词历史