account balance

 
[ə'kaʊnt 'bæləns]     [ə'kaʊnt 'bæləns]    
  • 帐户余款, 帐户续余
new

account balance是什么意思,词典释义与在线翻译:

行业释义

提示:各行业词典APP中含有本词条的独家正版内容,在手机上可看到更多释义内容。
account balance : 账户 ...
在 《外教社旅游英语词典》 中查看更多...
account balance : 账户 ...
在 《外教社财政学英语词典》 中查看更多...
account balance : 账目 ...
在 《外教社经济学英语词典》 中查看更多...
account balance : 账户 ...
在 《外教社商务英语词典》 中查看更多...
account balance : 账户 ...

account balance的用法和样例:

例句

  1. Do the firm's accounts balance?
    这家公司的帐目收支是否平衡?
目录
应用 附录 查词历史
    今日热词