a sordid hut

 
    
 • 污秽的小屋

a sordid hut的用法和样例:

例句

 1. The poor family lived in a sordid hut.
  这个穷人家住在一个污秽的小屋里面。
 2. They lived in a sordid apartment.
  他们住在肮脏的公寓房子里。
 3. He lived in a sordid slum.
  他生活在一个污秽的贫民窟。
 4. A generous fellow plays for the play, a sordid one for the stake.
  慷慨的人为玩牌而玩牌,而卑贱的人为赢钱而玩牌。
目录
应用 附录 查词历史
  今日热词